In de Wkb is geregeld dat de aannemer, informatie vastlegt gedurende de bouw. Wanneer de bouw is afgerond wordt deze informatie overhandigd aan de opdrachtgever. Deze set van informatie vormt het consumentdossier, welke aan specifieke voorwaarden moet voldoen.

Met de komst van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen veranderen er twee belangrijke zaken als het gaat om vergunningsplicht bij een bouwactiviteit.

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen wordt in eerste instantie toegepast bij bouwwerken en uitbreidingen aan bouwwerken die bij invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen onder gevolgklasse 1 vallen. 

Onlangs hebben we een Wkb pilotproject mogen uitvoeren. Dit op initiatief van NVBU Bouw Vereniging voor een vrijstaande woning in Beilen.

De kwaliteitsborger controleert of de bouwactiviteit voldoet aan de bouwtechnische regels voor en tijdens de bouw en voor de gereedmelding van het opgeleverde bouwwerk.

Hoe zit het nu precies als het gaat om de verhouding tussen de risicoanalyse en het borgingsplan. Wij zetten het in dit artikel kort voor u uiteen. 

De Wet Kwaliteitsborging wordt mogelijk voor gevolgklasse 1 gefaseerd ingevoerd en wordt tijdelijk beperkt tot nieuwbouw. Minister Ollongren heeft dit onlangs benoemd als optie.

Op 27 mei 2021 is de beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet met een half jaar verplaatst naar 1 juli 2022. Dat meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan beide Kamers.

Op 1 juli 2022 treden de Omgevingswet en de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen in werking. De Rijksoverheid heeft via een video kort de nemen stappen uiteen gezet. 

Op 1 juli 2022 gaat de Wet Kwaliteitsborging van kracht. Door de invoering van deze wet gaan tal van dingen veranderen voorafgaand en gedurende het bouwproces. Zo wordt de borging van de kwaliteit van de bouw uitgevoerd door marktpartijen en wordt kwaliteitsborging gereguleerd via wettelijke eisen.

Wanneer de Wet Kwaliteitsborging van kracht is, moet de aannemer op grond van de nieuwe regels in het Burgerlijk wetboek een consumentendossier ofwel een opleverdossier aanleveren bij de opdrachtgever. 

De gemeente blijft verantwoordelijk voor het toezicht op de bestaande bouw en omgevingsveiligheid en blijft het bevoegd gezag. De vergunninghouder legt inhoudelijk verantwoording af aan de gemeente ofwel het bevoegd gezag.

Op 14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer de Wkb aangenomen. Het hoofddoel is de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht verbeteren door de inschakeling van private kwaliteitsborgers en wordt de aansprakelijkheid van aannemers richting particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid.

Tijdens de Cobouw Actualiteitendag op 22 september jl. was de boodschap duidelijk. Bereid u maar voor: de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) komt er gewoon op de afgesproken datum.

Sinds 1 oktober 2019 is de ontwerpversie van de Nationale Praktijk Richtlijn (NPR) 8092 'Consumentendossier' beschikbaar voor raadpleging. Deze richtlijn is opgesteld door de 'Normcommissie Consumentendossier'.

Enkele maanden geleden is bekend geworden dat de Omgevingswet is uitgesteld. Deze heeft een sterke onderliggende relatie met Wet kwaliteitsborging (Wkb). Eén van de argumenten is dat hiermee meer ruimte is om ervaring op te doen gedurende proefprojecten, die worden opgestart.

Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is het bewaken van de kwaliteit van ontwerp en uitvoering, zodat het eindresultaat aan de voorschriften van het Bouwbesluit voldoet.

Wanneer de Wet Kwaliteitsborging ingaat dan zal de rol van de gemeente deels verschuiven naar een onafhankelijk en gecertificeerde kwaliteitscontroleur voor, tijdens en bij de oplevering van een bouwproject.

Op 20 mei 2020 heeft minister Ollogren in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat er overeenstemming is over inwerkingtreding van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en wel per 1 januari 2022.

Vanaf 1 januari 2022 wordt bouwen anders. Alles moet u gaan vastleggen, documenteren, oftewel de kwaliteit aantonen. Per 1 januari 2022 verandert het stelsel van toezicht en kwaliteitsborging in de bouw.

Op 1 januari 2021 gaat de nieuwe Omgevingswet in. Minister Ollongren (BZK) hoopt dat gelijktijdig ook de nieuwe Wet Kwaliteitsborging ingaat. Dit nadat zij met de gemeenten in principe een akkoord heeft gesloten.

Op 29 juni heeft minister Ollongren een brief over de stand van zaken van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aan de Eerste Kamer (en in afschrift aan de Tweede Kamer) verzonden.

De VVD heeft recent een aantal vragen voorgelegd aan minister Ollongren in verband met een dreigend tekort aan bouwvakkers.

Een van deze vragen was:

Bent u van mening dat het tekort aan bouwvakkers niet ten koste mag gaan van
de kwantiteit van de bouw, en ook vooral niet van de kwaliteit? Hoe gaat u dat
voorkomen?

Tijdens het debat in de Eerste Kamer op 4 juli 2017 bleek dat er  onvoldoende steun is voor het wetsvoorstel, dat in februari wel door de Tweede Kamer werd aangenomen.

Onderstaand het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen dat op 21 februari 2017 is aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer.

De Tweede Kamer heeft eind februari de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen.De wet houdt in dat de aannemer verantwoordelijk kan worden gesteld voor gebreken na de oplevering.

Tot het ‘bittere’ eind knokt Bouwend Nederland door om de wet kwaliteitsborging voor het bouwen aangepast te krijgen. Dat laat voorzitter Maxime Verhagen weten.

Wet Kwaliteitsborging

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon: 0593 - 541026
of e-mail: info@kwaliteitborg.nl